Terms & Conditions

Këto janë kushtet e përdorimit (të referuara si “Kushtet”) që përcaktojnë marrëdhënien tonë me ju. Arsyeja e përdorimit të tyre është se ato formojnë nenet e kontratës ligjore mes jush dhe Purity Cosmetics, ndaj ju sugjerojmë t’i lexoni me kujdes. Duke përdorur shërbimet tona, ju pranoni dhe merrni përsipër të respektoni plotësisht detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve, përndryshe ju kërkojmë të mos përdorni shërbimet tona. Me termat “Ju” ose “përdorues” ose “blerës” nënkuptojnë entitetin ose individin që përdor shërbimet tona, ndërsa “NE” ose “jonë” ose “Purity Cosmetics” do të thotë Purity Cosmetics dhe “palë” do të thotë JU. dhe Purity Cosmetics.

Privatësia

Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë të publikuar në faqen tonë të internetit në purity.al. Politika e Privatësisë është një pjesë integrale dhe e pandashme e Kushteve.

E drejta e autorit

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë të drejtat e autorit dhe angazhohemi që t’i respektojmë plotësisht këto të drejta.

E gjithë përmbajtja e përfshirë, e vënë në dispozicion ose e postuar përmes ndonjë prej shërbimeve tona, të tilla si, por pa u kufizuar në: çdo tekst, grafikë, logo, imazhe, klipe audio, shkarkime dixhitale, të dhëna të grumbulluara dhe/ose software janë pronë e jonë, ose kontraktorëve tanë, dhe mbrohen nga ligji Nr. 35/2016 për të drejtën e autorit në Republikën e Shqipërisë, ligjet ku operon ose ushtron veprimtarinë Purity Cosmetics dhe ligji ndërkombëtar për të drejtën e autorit. Nëse gjatë përdorimit të shërbimeve tona vini re se e drejta e autorit është shkelur, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni përmes detajeve të kontaktit të publikuara në faqen tonë.

Markat tregtare

Marka jonë tregtare mbrohet nga ligji Nr. 9947 për pronësinë industriale në Republikën e Shqipërisë . Asnjë person fizik ose juridik, gjatë aktiviteteve të tyre tregtare, nuk mund të përdorë ndonjë shenjë që është në thelb identike ose e ngjashme me markën tonë tregtare. Përdorimi i paautorizuar i një marke tregtare konsiderohet shkelje e të drejtave pronësore mbi një markë të regjistruar tregtare.

Përmbajtja e të tjerëve

Në shërbimet tona një pjesë e përmbajtjes vjen nga përdoruesit, botuesit dhe palët e treta. Edhe pse ne përpiqemi të rishikojmë përmbajtjen herë pas here, ne nuk e bëjmë këtë për të gjitha faqet, dhe si rezultat nuk mund dhe nuk duam të marrim përgjegjësi për çdo përmbajtje që vjen nga të tjerët përmes shërbimeve tona.

Komunikimi Elektronik

Ju pranoni të komunikoni me ne në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike, teksteve, njoftimeve, mesazheve ose nëpërmjet shërbimeve të tjera. Ju mund të ruani kopje të këtyre komunikimeve për nevojat tuaja. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike janë të vlefshme dhe të plota dhe janë ekuivalente me komunikimet me shkrim.

Llogaria juaj

Nëse hapni një llogari me ne, ju mund të përdorni të gjitha shërbimet tona, por ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që bëhen nën llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj. Për të blerë produkte përmes purity.al duhet të jeni përdorues i regjistruar. Nëse nuk keni një llogari, ju lutemi regjistrohuni. Blerjet qe kryhen pa pasur llogari humbasin te drejtat e garancisë dhe te drejtën e kthimit ose ndërrimit të produktit.

Modifikimi i shërbimeve

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak për të modifikuar, korrigjuar, kufizuar ose ndërprerë përkohësisht ose përfundimisht ndonjë prej shërbimeve ose pjesëve të këtyre shërbimeve, ose një pjesë të funksioneve të këtyre shërbimeve, duke përfshirë çdo aplikacion të nisur. Përveç kësaj, ne rezervojmë të drejtën të prezantojmë ose prezantojmë veçori ose aplikacione të reja për të përmirësuar shërbimet tona.

Përshkrim i produktit

Ne përpiqemi të jemi sa më të saktë në informacionin që paraqesim, megjithatë, nuk mund të garantojmë që përshkrimet e produkteve ose përmbajtjeve të tjera të produkteve në faqet tona të internetit, janë të sakta, të plota, aktuale ose pa gabime. Nëse një produkt i blerë nga ju në thelb ndryshon nga produkti i listuar në faqen e internetit purity.al, ju keni mundësinë ta ktheni produktin.

Blerja e një produkti

Ju mund të blini produktet e listuara në faqen tonë të internetit duke zgjedhur artikullin që dëshironi të blini dhe të dërgoni në shportë (duke klikuar butonin “Shto në shportë”). Pasi të keni përfunduar përzgjedhjen e artikujve, shfaqet vlera e porosisë dhe numri i artikujve të porositur. Më pas vazhdoni me procesin e blerjes, duke ndjekur hapat e mëposhtëm. Pasi të keni përfunduar procesin, do të merrni një email që konfirmon se porosia juaj është marrë me sukses.

Ne ju nxisim që të siguroheni që informacioni juaj të jetë i saktë, i përditësuar dhe i plotë përpara se të bëni ndonjë porosi blerjeje ose transaksioni. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë humbje që mund të jetë për shkak të informacionit të pasaktë ose jo të plotë.

Ne ju këshillojmë që të siguroheni që të keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj bankare përpara se të përpunoni transaksionin tuaj të blerjes, të keni limit të mjaftueshëm krediti për përpunimin e transaksionit ose të keni mjaftueshëm pagesa në para.

Për të shmangur ndonjë dëm nga porosia e gabuar, ju kërkojmë të siguroheni që nuk po bëni një porosi të gabuar përpara se të kryeni transaksionin. Gabimet në përpunimin e porosive janë përgjegjësia juaj dhe ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi.

Të gjithë artikujt e blerë tek ne dorëzohen përmes një kontrate dërgese. Kjo do të thotë që rreziku i humbjes ose dëmtimit të artikujve do t’ju kalojë menjëherë pas dorëzimit tek ne.

Kthimet dhe rimbursimet

Artikujt që në thelb nuk përputhen me specifikimet, dizajnin, përshkrimin e produktit të porositur, ju keni të drejtë t’i ktheni, zëvendësoni ose rimbursoni për to derisa t’ju kemi paralajmëruar paraprakisht. Artikulli që ktheni konsiderohet i pranuar nga ne vetëm kur artikulli dorëzohet nga ju ose nëpërmjet postës tek adresa jonë nga ku u nis porosia.

Refuzimi ose anulimi i një transaksioni

Purity Cosmetics rezervon të drejtën në çdo kohë, me vullnetin e saj të lirë, të refuzojë ose anulojë një transaksion online për çfarëdo arsye. Disa situata që mund të rezultojnë në refuzimin ose revokimin e një transaksioni në internet përfshijnë pretendime për mashtrim me kartë krediti ose debiti kur ka arsye për të besuar se transaksioni në internet është i paautorizuar, shkel çdo ligj, rregull ose rregullore. Purity Cosmetics mund të kërkojë në çdo kohë verifikim ose informacion shtesë për çdo transaksion online.

Tatimet dhe Tarifat Doganore

Çmimi i produkteve të listuara në faqen tonë të internetit përfshin TVSH-në, megjithatë, përpara se të kryeni porosinë, ju lutemi lexoni me kujdes detajet e porosisë.

Për porosi jashtë Shqipërisë dhe Kosovës

Në çmimin e produktit nuk përfshihen taksa ose detyrime të tjera doganore ose tarifa të tjera të vendosura me ligj nga shteti përkatës ku ju po kryeni porosin, dhe jeni të detyruar që përveç çmimit blerës të produktit të paguani të gjitha taksat dhe tarifat e tjera që aplikohen para se tju dorëzohet porosia. Kjo vlen per cdo shtetë te ndryshëm nga Shqipëria dhe Kosova.

Kujdesit të konsumatorëve

Kujdesi ndaj klientit është i një rëndësie të veçantë për ne. Nëse keni nevojë për ndihmë në përpunimin e ndonjë transaksioni, ndjekjen e porosisë tuaj ose ndonjë tjetër, ju keni mundësinë të lidheni drejtpërdrejt me ne.

Plotësimi-Ndryshimet e kushteve

Ne vazhdimisht përmirësojmë shërbimet ekzistuese dhe ofrojmë shërbime të reja. Kjo do të thotë se ne mund të shtojmë funksionalitete, produkte ose shërbime të reja ose t’i ndalojmë ato. Ne mund të ndërmarrim çdo veprim në çdo kohë dhe mund të mos jemi në gjendje t’ju njoftojmë paraprakisht.

Shpresojmë që gjithmonë do t’i përdorni shërbimet tona përgjithmonë; megjithatë, ju mund ta përfundoni marrëdhënien duke fshirë llogarinë tuaj.

Në të njëjtën kohë, ne mund të lidhim kontratën tonë në çdo kohë, për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak. Kjo do të thotë që ne mund të vendosim kufizime shtesë në përdorimin tuaj të shërbimeve, ose të mos ofrojmë shërbimet tona. Për shembull. Ne mund ta çaktivizojmë llogarinë tuaj për shkak të mospërdorimit të shërbimit për një kohë të gjatë.

MOHIMI DHE LIGJI I ZBATUESHËM

Çdo mosmarrëveshje, mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga ose në lidhje me këto Kushte, duke përfshirë shkeljen, përfundimin ose mosvlefshmërinë e këtyre Kushteve, do të zgjidhet me arbitrazh brenda Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.

Kthimet

Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda nje afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.

Për t’u kualifikuar për kthim, artikulli juaj duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtën gjendje që e keni marrë. Gjithashtu duhet të jetë në paketimin origjinal.

Për të përfunduar kthimin tuaj, ne kërkojmë një faturë ose dëshmi blerjeje.

Rimbursimet

Pasi të merret kthimi juaj, ne do t’ju dërgojmë një email për t’ju njoftuar se kemi marrë artikullin tuaj të kthyer. Nëse është e zbatueshme, rimbursimi juaj do të përpunohet dhe krediti do të kthehet automatikisht në kartën tuaj të kreditit ose në mënyrën origjinale të pagesës, brenda 3 ditëve të punës.

Rimbursimet e vonuara ose të munguara:

Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, fillimisht kontrolloni llogarinë tuaj bankare.

Më pas kontaktoni kompaninë ose bankën tuaj të kartës së kreditit, pasi mund të duhet pak kohë përpara se rimbursimi juaj të postohet zyrtarisht. Nëse keni ende nevojë për ndihmë për gjetjen e rimbursimit, ju lutemi na dërgoni email në info@purity.al ose na dërgoni mesazh në Whatsapp, Facebook, Messenger ose Instagram.

Shkëmbimet

Ne i zëvendësojmë artikujt vetëm nëse janë difektoz ose të dëmtuar. Nëse keni nevojë ta ndërroni për të njëjtin artikull, na dërgoni një email në info@purity.al

Kthimet e porosisë nëpërmjet postës

Nëse kualifikoheni për të kthyer produktin tuaj, na dërgoni një email në info@purity.al dhe ne do t’ju dërgojmë me email udhëzimet e kthimit.

Ju do të jeni përgjegjës për të paguar për kostot tuaja të transportit për kthimin e artikullit tuaj. Kostot e transportit janë të pakthyeshme.

Në varësi të vendit ku jetoni, koha që mund të duhet që produkti i shkëmbyer të arrijë tek ju, mund të ndryshojë.

Nëse po dërgoni një artikull mbi 60 Euro, duhet të konsideroni përdorimin e një shërbimi transporti të gjurmueshëm ose blerjen e sigurimit të transportit. Ne nuk mund të garantojmë se do të marrim artikullin tuaj të kthyer.

Metodat e pagesës

Purity Cosmetics pranon mënyrat e mëposhtme të pagesës:

  • Me Para ne dore gjate dorezimit (pagesa në dorëzim)
  • Kartë Krediti/Debiti

Të gjitha transaksionet përpunohen nëpërmjet një serveri të sigurt, duke garantuar mbrojtjen maksimale të të dhënave për klientët.
Operatorët e Shërbimit të Klientit Purity Cosmetics  nuk janë të autorizuar, në asnjë mënyrë, të kërkojnë ose pranojnë numrat dhe/ose detajet e kartës së kreditit.

  • PayPal

Kur paguajnë nëpërmjet PayPal, klientët mund të paguajnë drejtpërdrejt përmes llogarisë së tyre PayPal ose duke përdorur sistemin e pagesave me kartë të ofruar nga PayPal.

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.paypal.com.

Siguria

Të gjitha informacionet financiare si numri i kartës së kreditit, data e skadencës etj., menaxhohen drejtpërdrejt nga banka e cila garanton sigurinë e transaksioneve online.

Transporti dhe tarifat

Si do ta di se porosia ime është konfirmuar dhe se do të dërgohet?

Ju do të merrni një konfirmim me email të porosisë tuaj brenda pak minutash dhe një email të veçantë me informacione përcjellëse pasi porosia juaj të jetë dërguar. Ju lutemi vini re se porositë ndërkombëtare do të marrin informacion gjurmimi pasi të jetë konfirmuar pagesa.

A dërgoni ndërkombëtarisht?

Po! Ne dërgojmë në gjithë botën. Ju lutemi vazhdoni të bëni blerje për të parë nëse dërgojmë në vendin tuaj.

Informacion shtesë për transportin ndërkombëtar

Ju lutemi vini re se artikujt e dërguar jashtë Shqipërisë mund t’i nënshtrohen detyrimeve, taksave dhe/ose tarifave të importit, të cilat nuk përfshihen në koston totale të porosisë dhe as nuk do të mbulohen apo rimbursohen nga Purity Cosmetics.

Ne nuk jemi përgjegjës për çdo dërgesë transporti që mund të ndikohet nga doganat, ngjarjet natyrore, transferimet nga posta në transportuesin lokal në vendin tuaj ose goditjet ose vonesat e transportit ajror dhe tokësor.

Klikoni këtu për të kontrolluar detajet rreth dërgesave.

RREGULLAT DHE KUFIZIMET PËR DËRGESAT

Porositë dërgohen vetëm në ditë pune. Ditët e punës shkojnë nga e Hëna në të Premte, duke përjashtuar festat kombëtare në Shqipëri dhe Kosovë.

Nuk është e mundur të bihet dakord për orarin dhe ditët për dorëzimit të porosisë.
Të gjitha dërgesat duhet të nënshkruhen pas marrjes.
Kostot e transportit për produktet e kthyera NUK do të kthehen.
Kërkesa për ndryshimin e adresës së transportit pas vendosjes së porosisë nuk do të autorizohet nëse porosia do të jetë nisur.

This website use cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.