Dërgimet

 

 • Në Shqipëri
  Porosia juaj vjen me postën Adex Courier per 1-2 ditë pune pas ditës së porosisë.
 • Në Kosovë
  Porosia juaj vjen me postën Speed Post per 1-2 ditë pune pas ditës së porosisë.
 • Në vendet e tjera
  Porosia juaj vjen me Postën Shqiptarë brënda 7-14 ditësh (nësë dëshironi mund te bëni kërkesë ta bejmë dërgesën me postë tjetër duke ndryshuar koston e dërgesës sipas postës qe ju zgjidhni)

 

1. Njoftimet e dorëzimit.

Do të merrni një email në adresën elektonike që keni specifikuar kur kryet porosinë duke ju njoftuar se porosia u nis. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të keni një konfirmim dërgimi të dërguar në celularin tuaj përmes mesazhit me tekst. Ose mund të na telefononi ose shkruani.

 

2. Dorëzimet e humbura

Posta Ndërkombëtare: Nëse nuk jeni prezent që të merrni pakon në kohën kur është bërë përpjekja e dorëzimit, kompania e dorëzimit do t’ju lërë një kartë për t’ju njoftuar për përpjekjen e humbur. Kjo do t’ju lejojë të telefononi kompaninë për të rregulluar një dorëzim në një kohë më të përshtatshme ose ta merrni pakon nga zyra juaj lokale e postës.

Nëse për ndonjë arsye artikullin është kthyer tek ne (p.sh. adresa e pasaktë e specifikuar), atëherë Purity Cosmetics do t’ju informojë menjëherë me email, sapo Purity Cosmetics të marrë artikullin mbrapsht. Nga kjo kohë, do t’ju jepet një zgjedhje nëse dëshironi që ne të ridërgojmë artikullin duke paguar ju të gjitha kostot ose që ju të anuloni porosinë duke ju rimbursuas mbasi të kemi mbajtur kostot e harxhuara.

 

3. Dorëzimet ose dërgimi i vonë

Megjithëse Purity Cosmetics është në gjendje të dërgojë pothuajse çdo porosi në kohën e caktuar të dorëzimit, në rrethana të rralla mundësia e transportit tonë mund të tejkalohet dhe të shkaktojë një vonesë të një dite shtesë. Me keqardhje se kjo situatë mund të ndodhë herë pas here, dhe është një situatë që natyrshëm shoqërohet me blerjet në internet, megjithëse kjo ndodh vetëm në situata mjaft të rralla, dhe nëse ndodh kjo, porosia juaj shënohet për dërgesë urgjente të nesërmen.

Rrethana tjetër që mund të shkaktojë vonesë është kur Posta ka një problem. Kjo, përsëri, është një situatë e rrallë, por fatkeqësisht është jashtë kontrollit tonë. Në këto situata, Purity Cosmetics do të bëjë çmos brenda mundësive për të siguruar që porosia juaj të dorëzohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

 

3.1 Humbja pasuese për dërgesat e vona

Purity Cosmetics nuk siguron kompensim financiar për të mbuluar humbjet pasuese, p.sh. Koha e ndërprerë për të marrë dërgesat, ose artikulli është menduar si një dhuratë, dhe ju bleni të njëjtën artikull nga një shitës me pakicë më i shtrenjtë.

 

4.Mungesa dhe Vonesa

Në rast mungese apo vonese, Ju do të njoftoheni nga Purity Cosmetics për shtyrjen e afatit të dorëzimit. Klienti është i lirë të zgjedhë nëse dëshiron ta pranojë apo anullojë porosinë.Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mospërmbushja e porosisë nuk do të nënkuptojnë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.

Purity Cosmetics, nëpërmjet transportuesit, do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti i transportit.

Klienti merr përsipër të marrë në dorëzim produktet në emër të tij apo të personit në emër të të cilit është kryer porosia, në adresën e caktuar prej tij gjatë kryerjes së porosisë. Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar, duhet të provojë identitetin e tij, dhe konfirmimin e porosisë së dërguar i cili përmban numrin e porosisë, si dhe autorizimin në rast tërheqje nga një person i tretë.

Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse Klienti vëren se ambalazhi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar, produktet mungojnë ose janë të dëmtuara, Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim, dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit, dhe do të ruajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Purity Cosmetics për zëvendësimin e produktit.

 • Me nënshkrimin e aktit të marrjes në dorëzim pa asnjë vërejtje, dhe me pranimin e produkteve, Klienti pranon se produktet i janë dorëzuar në gjendje të mirë.
 • Në rast se Purity Cosmetics apo transportuesi i tij gjendet në pamundësi për të dorëzuar produktet për faj të Klientit, si për shembull mosrespektim i orarit të caktuar për dorëzimin e produkteve, moskomunikimi i kushteve të veçanta të aksesit, Klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit. Kostot e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse Klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai detyrohet të paguajë përsëri paraprakisht kostot e dërgimit.

 

 

 

 

Kthimet

 

1.Anullimi i Porosisë

Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga Purity Cosmetics të kushteve të dorëzimit të parashikuar në pikën e fundit , duke njoftuar me email në adresën info@purity.al .
Kërkesa për anullim do të merret parasysh nga Purity Cosmetics vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve te pershkruara ne këto Kushte.
Për rastet e mësipërme të anullimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 4 ditë nga marrja e kërkesës nga Purity Cosmetics.

 

2.Kthimi i Produkteve

Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda nje afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.
Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga Purity Cosmetics, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike si dhe formularin e autorizimit të kthimit të plotësuar; nëse Produkti nuk dorëzohet I tillë në mënyrën e përshkruar në këtë pikë, nuk do të pranohet nga Purity Cosmetics. Kostot e transportit për kthimin e porosive të anulluara do të mbulohen nga Klienti.

This website use cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.